Guru Mapel

Nama Lengkap : K U S N O, S.Pd., M.Si.
Nama Panggilan :
NIP : 19710718 199702 1 004
Jabatan : – Kepala Sekolah
– Guru┬áSejarah

Nama Lengkap : Dra. Siti Umi Salamah, M.Pd.
Nama Panggilan :
NIP : 19630208 198703 2 009
Jabatan : Guru
Mapel : PPKn

Nama Lengkap : Dra. Galuh Wijayanti, M.Pd.
Nama Panggilan :
NIP : 19661229 199003 2 004
Jabatan : Guru
Mapel : BK

Nama Lengkap : Drs. Muhammad Toha
Nama Panggilan :
NIP : 19610710 198703 1 014
Jabatan : Guru
Mapel : BK

Nama Lengkap : Drs. Agus Suprapto
Nama Panggilan :
NIP : 19610805 198803 1 011
Jabatan : Guru
Mapel : Bahasa Indonesia

Nama Lengkap : Dra. Agnes Susilaning BU., M.Pd.
Nama Panggilan :
NIP : 19640107 198903 2 006
Jabatan : Guru
Mapel : Fisika

Nama Lengkap : Dra. Endang Indrati
Nama Panggilan :
NIP : 19600110 198803 2 004
Jabatan : Guru
Mapel : Ekonomi
1 2 10