Kepala & Wakil

Nama Lengkap : K U S N O, S.Pd., M.Si.
Nama Panggilan :
NIP : 19710718 199702 1 004
Jabatan : – Kepala Sekolah
– Guru Sejarah

Nama Lengkap : Drs. Andang Winursito
Nama Panggilan :
NIP : 19651105 200212 1 002
Jabatan : – Waka Sarana & Prasarana
Mapel : – Guru PPKn

Nama Lengkap : Dwi Muh Fajar Basuki, M.Pd.
Nama Panggilan :
NIP : 19750914 200212 1 005
Jabatan : – Waka Ur. Kurikulum
– Guru Fisika

Nama Lengkap : Mariyono, S.Pd., M.Pd.
Nama Panggilan :
NIP : 19680827 200801 1 008
Jabatan : – Waka Ur. Kesiswaan
– Guru Penjasorkes

Nama Lengkap : Faozi Hidayah, S.Pd., M.Si.
Nama Panggilan :
NIP : 19750916 200801 2 007
Jabatan : – Waka Ur. Humas
– Guru Ekonomi