Guru

Nama Lengkap : Dr. K U S N O, S.Pd., M.Si.
Nama Panggilan : Kusno
NIP : 19710718 199702 1 004
Jabatan : Kepala Sekolah

Nama Lengkap : Dra. Siti Umi Salamah, M.Pd.
Nama Panggilan :
NIP : 19630208 198703 2 009
Jabatan : Guru
Mapel : PPKn

Nama Lengkap : Hendra Setiawan, S.Pd
Nama Panggilan : Hendra
NIP :
Jabatan : Guru
Mapel : Bahasa Jawa

Nama Lengkap : Dra. Agnes Susilaning BU., M.Pd.
Nama Panggilan :
NIP : 19640107 198903 2 006
Jabatan : Guru
Mapel : Fisika

Nama Lengkap : Drs. Sutopo, M.Pd.
Nama Panggilan :
NIP : 19620927 198703 1 006
Jabatan : Guru
Mapel : Sosiologi

Nama Lengkap : Drs. Subagiyo
Nama Panggilan :
NIP : 19611010 198703 1 021
Jabatan : Guru
Mapel : Biologi

 

Nama Lengkap : Maryanto, S.Pd.
Nama Panggilan :
NIP : 19620121 198903 1 007
Jabatan : Guru
Mapel : Seni Rupa
1 2 10